poniedziałek, 22 lipca 2024

Imieniny:  Marii, Magdaleny

Ikona dostepności Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu https://sp6tarnobrzeg.bip.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak funkcji zwiększenia wielkości czcionki, brak możliwości zmiany kontrastu, brak nawigacji, brak tekstu alternatywnego, brak możliwości stosowania skrótów klawiaturowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Sawicki.
 • E-mail: sp6tbg@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158227279

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu
 • Adres: Adama Mickiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
 • E-mail: sp6tbg@poczta.onet.pl
 • Telefon: 158227279

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Tarnobrzegu prowadzi jedno wejście:
 • po schodach, znajdujących się od strony ul. Dworskiej, przy której nie ma parkingu
 • przed budynkiem szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wejście na parter
 • parking na terenie szkoły nie jest duży, posiada wydzielone miejsca parkingowe
 • od bramy wjazdowej do szkoły prowadzi zjazd dla osób niepoełnosprawnych, który łączy się z chodnikiem 
 1. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest wejście od parkingu szkoły, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
 4. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia z parkingu.
 5. Na pierwsze i na drugie piętro prowadzą schody.
 6. W szkole znajdują się toalety na parterze i na piętrach. 
 7. Toalety na parterze nie są dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 8. W budynku szkoły nie ma windy.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Wejście dla interesantów jest ogólnodostępne w godzinach pracy