wtorek, 26 września 2023

Imieniny:  Wawrzynca, Kosmy, Damiana

Ikona dostepności Deklaracja dostępności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. AKADEMII MIECHOCIŃSKIEJ

W TARNOBRZEGU

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Mickiewicza 86, 39 – 400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą  poczty  elektronicznej pod  adresem: sp6@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15 822 72 79.

Inspektorem Danych osobowych jest:
Przemysław Rękas
tel. 15 81-81-510
e-mail:iodjo@um.tarnobrzeg.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie  pod  numerem (15)  81-81-510, za pośrednictwem poczty  elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1. wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  oraz  wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 7. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

oraz inne akty wykonawcze do ww. ustaw;

2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym  (podstawami  prawnymi  przetwarzania danych  osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w  związku z wykonaniem zadań przez Szkołę, wynikających z ww. przepisów prawa;

4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych jest  art. 6  ust. 1 lit. d RODO)
oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed  poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);

5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole (dane osobowe uczniów
w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole przetwarzane są w celu prowadzenia kształcenia uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – podstawa prawna przetwrazania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa).

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. MEN, organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane
  z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe  powierzone do  przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po którym zostaną usuniete w sposób i w trybie kreślonym
w ww. ustawie oraz instrukcji kancelaryjnej Administratora.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 4. prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach,  o których mowa w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody na przetwarzanie  danych  osobowych,  osobie – która  wyraziła  zgodę  przysługuje  prawo  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do  realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych – Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu,

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Wilhelminę Kropornicką

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji.

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu. Z Administratorem można skontaktować się listownie: : ul. A. Mickiewicza 86 , 39-400 Tarnobrzeg, e-mailowo: sp6tbg@poczta.onet.pl oraz telefonicznie: (15) 822-72-79..
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mai iodjo@um.tarnobrzeg.pl , telefon 15 81-81-510 lub pisemnie – na adres Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym w szczególności jej 13 ust. 1 pkt 3, 14 ust. 1 pkt 3 i 130, 131 ust. 1, 2, 5, 7-10, 132, 133 , 150 ust. 1, 2 i 8, 151 ust. 1 i 2 w zw. z art. 157 i 158.
 4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne

Szanowni uczniowie, rodzice, pracownicy!

Nasza placówka przy realizacji procesu zdalnego nauczania może korzystać z następujących rozwiązań traktowanych jako podstawowe: 1) ZOOM ; 2) Testportal, 3) Eduelo 4) Messenger. W związku z powyższym informujemy, że: 1. Celem przetwarzania danych w ww. serwisach jest realizacja obowiązków wynikających z wydanego na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), tj. realizacja podstawy programowej kształcenia w formie zdalnego nauczania za pomocą ww. platform.

2. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane w ramach w/w usług nie będą udostępniane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowych.

4. Odbiorcami danych są podmioty, którym dane osobowe zostaną powierzone do zrealizowania ww. celu ich przetwarzania, w tym Google, Microsoft oraz inni dostawcy platform wykorzystywanych do zdalnego nauczania. Wszelkie pozostałe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się w ogólnej klauzuli informacyjnej dla uczniów i rodziców po przyjęciu oraz dla pracowników