wtorek, 6 grudnia 2022

Imieniny:  Sabiny, Krystyny, Edyty

Ikona dostepności Deklaracja dostępności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. AKADEMII MIECHOCIŃSKIEJ

W TARNOBRZEGU

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu z siedzibą ul. Mickiewicza 86, 39 – 400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą  poczty  elektronicznej pod  adresem: sp6@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15 822 72 79.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie  pod  numerem (15)  81-81-510, za pośrednictwem poczty  elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

3. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1. wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  oraz  wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 2. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 4. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 6. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 7. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami),
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

oraz inne akty wykonawcze do ww. ustaw;

2. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
(podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym  (podstawami  prawnymi  przetwarzania danych  osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w  związku z wykonaniem zadań przez Szkołę, wynikających z ww. przepisów prawa;

4. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych jest  art. 6  ust. 1 lit. d RODO)
oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed  poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);

5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody – w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole (dane osobowe uczniów
w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole przetwarzane są w celu prowadzenia kształcenia uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – podstawa prawna przetwrazania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa).

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. MEN, organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane
  z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 2. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe  powierzone do  przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

5. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po którym zostaną usuniete w sposób i w trybie kreślonym
w ww. ustawie oraz instrukcji kancelaryjnej Administratora.

6. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 4. prawo  do  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  w  przypadkach,  o których mowa w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.

7. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  na  podstawie  zgody na przetwarzanie  danych  osobowych,  osobie – która  wyraziła  zgodę  przysługuje  prawo  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.  Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do  realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych – ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych – Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu,

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Wilhelminę Kropornicką